Opatrenia na zníženie kontaminácie Legionelly

,

V boji proti baktériám, ako je Legionella je nutné používať viac metód zároveň pre jej absolútnu elimináciu a zníženie rizika opakovaného výskytu v rozvodoch.

Eradikačné opatrenia

Eradikačné opatrenia v boji proti legionellam znamená jednoducho snahu o jej priamu likvidáciu. Proces likvidácie baktérie môže býť na báze chemickej dezinfekcie, tepelnej dezinfekcie či kombinácie oboch dezinfekcií. Snaha o likvidáciu tepelnou či chemickou dezinfekciou má často bohužiaľ len dočasný efekt trvajúci 1 – 2 mesiace podľa konkrétneho systému a je teda nutné ju podporiť systémom technických a prevádzkových opatrení.

Veľmi dôležité  opatrenie bývá vyregulovanie systému rozvodu TUV. Ďalším vhodným opatrením je udržiavanie teplej vody do  55 °C raz denne ohriať predhrievacie stupne na 60 °C a raz týždenne na ≥ 70 °C.

Dôsledná údržba a sanitácia

Sanitácia a údržba rozvodného systému a všetkých  nadväzujúcich zariadení a systémov sú nevyhnutné pre funkčnosť celého systému vrátane požiadaviek na účinnosť dezinfekčných opatrení. Až vtedy keď je celá zostava opatrenia dotiahnutá, dochádza k výraznej redukcií Legionell na úroveň stanovenú predpismi.

Úplná eliminácia legionell z distribučnej vodovodnej siete

Z biologických aj technických dôvodov je úplná eliminácia baktérií legionella nereálna. Vždy ide dosiahnuť iba redukcia na prijateľnú úroveň a ani to nie dlhodobo. Dlhodobý efekt možno očakávať len od kontinuálnej dezinfekcie či už chemickej či termickej.

Hoci je požiadavka na úplné odstránenie legionel z rozvodov pitnej vody veľmi náročný na uskutočnenie pre rizikovú čásť populácie je doslova nevyhnutný. Ide najmä o nemocnice, kde sú pacienti s oslabenou imunitou. Bohužiaľ takáto požiadavka je takmer nesplniteľná.

Druhým variantom je zbavovať sa baktérie priamo u príjemcu. Znamenalo by to opatriť všetky výtokové miesta (batérie, sprchy) špeciálnymi filtrami (0,2 μm) či UV lampou. Prípadne ďalšia možnosť, a to by bolo vodu určenú na prípravu malých objemov vydávať napr. automaty, ktoré ju pred výdajom vždy „prevarí“.

Pre väčšinu  miest ale našťastie postačí „samotná“ redukcia legionella, ktorá sa vykonáva termickou a chemickou dezinfekciou či ionizáciou ťažkými kovmi Ag+Cu, chlórom, oxidom chloričitým, chloramínom, ozónom či UV žiarením.

Améby v rozvodoch

V rozvodoch môžeme nájsť aj mnoho prvkov a predovšetkým améb. Améby vytvárajú cysty, ktoré majú veľkú termálnu odolnosť (až 60 °C). Améby sú bohužiaľ odolné aj voči dezinfekcií chemickej a zvládajú až 70 mg/l Cl2. Často sa preto kombinuje niekoľko metód dezinfekcie a súbežných opatrení.

Limity legionell podľa vyhlášky

Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 252/2004 Sb. stanovuje požiadavky na pitnú a teplú vodu.

  • zdravotnícke pracovisko s pacientmi so zníženou imunitou – 50ml teplej vody – 0 legionell
  • nemocnice a ubytovacie zariadenia – 100ml teplej vody – 100 legionell

Nechaj odpoveď

Váš email nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *